Agrimony

Editorial in Kaltblut Magazine – December 2014

Agrimony. Editorial in Kaltblut Magazine, December 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Kate Noir. Model Natalia Treya.
Agrimony. Editorial in Kaltblut Magazine, December 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Kate Noir. Model Natalia Treya.
Agrimony. Editorial in Kaltblut Magazine, December 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Kate Noir. Model Natalia Treya.
Agrimony. Editorial in Kaltblut Magazine, December 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Kate Noir. Model Natalia Treya.
Agrimony. Editorial in Kaltblut Magazine, December 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Kate Noir. Model Natalia Treya.
Agrimony. Editorial in Kaltblut Magazine, December 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Kate Noir. Model Natalia Treya.