Braided

Editorial in Elegant Magazine – November 2014

Braided. Editorial in Elegant Magazine, November 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Nastya Seagull. Models Inga Davydova, Platona Rumyantseva.
Braided. Editorial in Elegant Magazine, November 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Nastya Seagull. Models Inga Davydova, Platona Rumyantseva.
Braided. Editorial in Elegant Magazine, November 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Nastya Seagull. Models Inga Davydova, Platona Rumyantseva.
Braided. Editorial in Elegant Magazine, November 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Nastya Seagull. Models Inga Davydova, Platona Rumyantseva.
Braided. Editorial in Elegant Magazine, November 2014. Photographer Alena Sazonova. MUAH Nastya Seagull. Models Inga Davydova, Platona Rumyantseva.